Návrh na vklad


Co musí obsahovat Návrh na vklad vlastnického práva

V návrhu musí být uvedeny tyto údaje o podavateli nebo podavatelích: jméno a příjmení, rodné číslo a adresa trvalého pobytu. Dále musí návrh obsahovat označení katastrálního úřadu, kterému je Návrh určen, označení účastníků řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí (u fyzických osob jméno a příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt; u právnických osob název, sídlo a identifikační číslo), označení práv, která mají být podle Návrhu do katastru nemovitostí (dále jen "KN") zapsána. Práva lze označit dvojím způsobem. Pokud se označují přímo, uvede se, jaká práva, ke kterým nemovitostem a ve prospěch kterých osob mají být do KN zapsána. Nepřímo lze práva označit odkazem na příslušnou část smlouvy nebo jiné listiny, na základě které mají být tato práva do KN zapsána. Z Návrhu musí být vždy patrné, co se katastrálnímu úřadu navrhuje.

Vklad na katastr

Pokud je kupní smlouva uzavřena a podepsána a kupní cenu jste složili do úschovy, neváhejte s podáním Návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Při standardním prodeji se k Návrhu přikládá kupní smlouva v příslušném počtu vyhotovení (1x s ověřenými podpisy). Jestliže jste Vaši (prodávanou) nemovitost nabývali před 1.1. 1993, je třeba k Návrhu přidat také listinu, která prokazuje oprávnění vlastníka nebo jiné osoby oprávněné z právního vztahu nakládat s předmětem právního úkonu, tedy s nemovitostí.

Současně musíte při podání Návrhu zaplatit i příslušný správní poplatek.

Sledování průběhu řízení na KN

Informace o průběhu řízení, v jaké fázi řízení se Váš návrh nachází, můžete získat např. z webové stránky nahlížení do katastru nemovitosti.

Dnem zahájení řízení je den doručení, resp. den osobního předání Návrhu na podatelnu příslušného katastrálního úřadu.

Poplatky a způsob jejich úhrady

Správní poplatek (dále jen „poplatek“) za podání každého Návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu činí 500 Kč, dle zákona o správních poplatcích. Poplatek lze uhradit buď kolkovou známkou současně při podání Návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu nebo úhradou ve prospěch zvláštního účtu státního rozpočtu příslušného katastrálního úřadu (převodem z účtu nebo poštovní poukázkou) a uhrazení je nutno při podání Návrhu doložit.

Lhůty pro vyřízení

Katastrální úřad je podle správního řádu povinen o Návrhu na vklad rozhodnout do 30, resp. 60 dnů. Jedná-li se o zápis změny do operátu KN, lhůta je stanovena na 30 dnů od pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu.

Postup při převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu (družstevní byty)

V případě družstevních bytů se postupuje stejným způsobem jako u nemovitostí v osobním vlastnictví. Jediné rozdíly jsou v tom, že se jednak nepodává Návrh na KN a jednak se nepodepisuje Kupní smlouva, nýbrž Dohoda o převodu členských práv a povinností.
Kam dál? Pronájem bytů, Nahlížení do katastru nemovitostí, Katastrální mapy, Katastr nemovitostí, Katastrální úřad, Katastr nemovitostí - nahlížení,