Výpis z katastru

Výpis lze získat na všech katastrálních úřadech, u notáře nebo advokáta s on-line přístupem (dálkový přístup do KN) a na pracovištích Czech POINT. Dálkový přístup je možný po registraci a je zpoplatněný. Této služby využívají orgány státní správy (bezplatně), realitní kanceláře, banky, odhadci a další.

Pro získání výpisu ze sbírky listin je nutno podat písemnou žádost, uvést účel, pro který jsou informace požadovány a prokázat svoji totožnost . Katastr pak tuto evidenci osob spravuje.

Pro vyhledání informací pro soukromé účely použijte termín „hospodářský účel“.

Kolik zaplatíte za výpis?

Poplatek za běžný výpis s maximálně dvaceti parcelami činí 100 Kč (lze ho uhradit i formou kolku). Cena za prostou kopii ze sbírky listin je 20 Kč za stranu formátu A4. Ověřená kopie stojí 50 Kč.

Jak se v něm orientovat?

Záhlaví

V záhlaví jsou uvedeny okres výpisu z katastru nemovitostí (kód a název), obec (kód a název), katastrální území (kód a název), číslo listu vlastnictví, nadpis („Výpis z katastru nemovitostí“ nebo „Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory“ anebo „Vlastnictví bytu a nebytového prostoru“). Uvedena je rovněž informace o tom, zda jsou pozemky v daném katastrálním území vedeny v jedné nebo ve dvou číselných řadách.

Část A

V části A se uvádí slovní označení právního vztahu, údaje o vlastníkovi, o všech spoluvlastnících a o dalších případných oprávněných z dalších práv.

Součástí těchto údajů jsou informace jako jméno, příjmení, tituly, název vlastníka (spoluvlastníků), trvalé bydliště, informace o případném SJM, identifikátory (rodná čísla, IČO) a informace o podílech každého z vlastníků (spoluvlastníků).

SJM = společné jmění manželů

V případě, že máte např. v úmyslu pořídit si byt, který je ve vlastnictví více osob a jednáte-li pouze s některou z nich, nebo jednáte-li o nemovitosti ve vlastnictví obce, buďte obezřetní.

Část B

V části B jsou uvedeny údaje o nemovitostech, které se vztahují k vlastníkům a jiným oprávněným z části A.

U pozemků je uvedeno parcelní číslo, výměra, druh pozemku, způsob využití a způsob ochrany. Kromě toho se uvádí rovněž původ parcely (PK, EN nebo GP). Pokud někdy došlo ke změně katastrálního území, je uvedena také informace o původním katastrálním území.

PK = pozemkový katastr

EN = evidence nemovitostí

GP = grafický příděl

U budov jsou uvedeny informace o části obce, do které budova přísluší, číslo popisné nebo evidenční, způsob využití budovy a způsob její ochrany, číslo parcely, na které je budova evidována.

U jednotek jsou uvedeny údaje o domě, ve kterém jsou vymezeny, číslo jednotky, případně popis umístění jednotky v domě, typ a způsob využití jednotky, velikost spoluvlastnického podílu na společných částech domu, případně pozemku.

V části B je třeba věnovat pozornost značce „P“, pokud je uvedena. Ta upozorňuje na tzv. plombu, což znamená, že právní vztahy k nemovitosti jsou dotčeny změnou, neboli že v souvislosti s nemovitostí právě probíhá nějaké řízení. Může se jednat např. o změny vlastnického práva nebo vklad zástavního práva apod. V případě, že Vás vlastník o takovýchto změnách, resp. řízení sám neinformoval, doporučujeme od zájmu o nemovitost ustoupit. Rovněž věnujte pozornost skutečnosti, zda není případné pozdější nakládání s nemovitostí nikterak omezeno, např. faktem, že se nemovitost nachází v chráněné krajinné oblasti nebo je sama nemovitost památkově chráněna!

Část B1

V této části jsou uvedena jiná věcná práva k nemovitostem, jakou jsou např. právo stavby, práva k jiným nemovitostem vyplývající z existence věcného břemene, atp.

Část C

V části C jsou zapsána omezení vlastnického práva k nemovitostem uvedeným v části B a to včetně údajů, k jaké nemovitosti z části B se tato omezení váží a včetně údajů o listinách s podklady pro tato práva a omezení. Může se jednat např. o omezení dispozičních práv z titulu prohlášení konkursu, z titulu předběžného opatření soudu o nařízené exekuci, zástavní právo, věcné předkupní právo, omezení z práva odpovídajícího věcnému břemenu apod.

Této části proto věnujte pečlivou pozornost, neboť případné nesrovnalosti mezi tím, co je v této části uvedeno a informacemi, které Vám poskytl vlastník, mohou signalizovat nekalé úmysly.

Část D

V části D jsou uvedeny doplňující poznámky týkající se nemovitostí, jako jsou např. informace o podaném žalobním návrhu, o zahájení pozemkových úprav, o změně hranic katastrálního území, o opravě chyby v katastrálním operátu atp.

Získáte zde tedy informaci o tom, zda se o nemovitost nevede spor, který by mohl mít vliv na jednoznačnost vlastnictví apod.

Část E

V části E jsou uvedeny údaje o listinách, které byly podkladem k zápisu vzniku nebo změny vlastnického a jiného práva uvedeného v části A, k nemovitostem z části B. Tato část obsahuje rovněž údaje o oprávněných osobách, ke kterým se listina váže (např. darovací nebo kupní smlouva apod.).

Část F

Část F obsahuje informace o zemědělských pozemcích. Uvádí se zde, do kterých takových parcel zasahují takzvané bonitní díly parcely (BPEJ), odpovídající výměry BPEJ, parcelní číslo parcely, případně i původ parcely.

BPEJ = bonitovaná půdně ekonomická jednotka

Pochybujete-li o čestnosti jednání, raději od úmyslu zakoupit nemovitost ustupte. Pokud však Váš zájem o koupi nemovitosti přese vše přetrvává avšak obáváte se o své peníze, namísto platby prodejci ještě před zapsáním změn do katastru nemovitostí můžete svěřit peníze např. notáři. U něj sepíšete smlouvu, na jejímž základě vydá notář peníze prodejci až po zápisu změn o Vás, jakožto novém vlastníku nemovitosti, do katastru nemovitosti. Této možnosti se příliš nevyužívá, neboť čekací lhůty pro zápis do katastru jsou často dlouhé.

 

A na závěr jedna rada. Pokud si nejste něčím jisti, nebojte se na vše zeptat a jednejte až po důkladném zvážení všech skutečností!
Kam dál? Pronájem bytů, Nahlížení do katastru nemovitostí, Katastrální mapy, Katastr nemovitostí, Katastrální úřad, Katastr nemovitostí - nahlížení,